ອັດຕາການເຕີບໂຕ ຈີດີພີ
ຈີດີພີຕໍ່ຫົວຄົນເປັນໂດລາ
ອັດຕາການເຕີບໂຕ ພົນລະເມືອງ