• ດ້ານແຮງງານສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງ GDP

ຮູບສະແດງພົນລະເມືອງ 5 ປີ

ສະຖິຕິເສດຖະກິດ
ອັດຕາການເຕີບໂຕ GDP 8.1%
ອັດຕາການເຕີບໂຕດ້ານກະສິກຳ 2.1%
ອັດຕາການເຕີບໂຕດ້ານອຸດສາຫະກຳ 2.9%
ອັດຕາການເຕີບໂຕດ້ານບໍລິການ 3.1%
GDPຕໍ່ຫົວຄົນ 1,858$
ດັດຊະນີລາຄາສີນຄ້າ 109.15%
ອັດຕາເງິນເຟີ້ 3.16%
ສະຖິຕິການປົກຄອງ
ເນື້ອທີ່ຂອງແຂວງ 15.927km2
ຈຳນວນເມືອງ 11ເມືອງ
ຈຳນວນບ້ານ 433ບ້ານ
ຈຳນວນຄົວເຮືອນ 86,175ຄົວເຮືອນ
ຈຳນວນຄອບຄົວ 87,651ຄອບຄົວ
ຈຳນວນບ້ານທຸກຍາກ 9ບ້ານ
ຈຳນວນຄອບຄົວທຸກຍາກ 639ຄອບຄົວ
ຈຳນວນພົນລະເມືອງທຸກຍາກ 3,144ຄົນ
ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ
ຈຳນວນພົນລະເມືອງ 457,297ຄົນ
ເພດຍິງ 229,826ຄົນ
ເພດຊາຍ 227,471ຄົນ
ຊົນເຜົ່າລາວລຸ່ມ 294,851ຄົນ
ຊົນເຜົ່າກຶມມຸ 78,177ຄົນ
ຊົນເຜົ່າມົ້ງ 83,186ຄົນ
ພົນລະເມືອງຕ່າງດ້າວ 1,083ຄົນ
ຄວາມໜ້າແໜ້ນພົນລະເມືອງ 29ຄົນ/km2

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ( SDGs )