• ດ້ານແຮງງານສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ( SDGs )