Menu Close

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຮູບແບບອອນລາຍໃຫ້ນັກເດີນສຳຫຼວດ ແລະ ນັກກວດກາຂັ້ນແຂວງ ຂອງສຳຫຼວດກຳລັງແຮງງານ ຄັ້ງທີ III ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2021-2022,ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 01-17 ມີນາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສູນສະຖິຕິແຂວງວຽງຈັນ.

ໃນຕອນເຊົ້້າຂອງວັນທີ 01 ເດືອນມີນາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສູນສະຖິຕິແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມແບບອອນລາຍໃຫ້ນັກເດີນສຳຫຼວດ ແລະ ນັກກວດກາຂັ້ນແຂວງ ຂອງສຳຫຼວດກຳລັງແຮງງານ ຄັ້ງ ທີ III ແລະ ການນຳໃຊ້ແຮງງານເດັກຄັ້ງທີ II ເຊິ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ກະຊວງແຮງງານເປັນໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດກອງປະຊຸມຊຶ່ງໄດ້ເອົາສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດເປັນຈຸດໃຈກາງໃນການຝຶກອົບຮົມຮູບແບບອອນລາຍໃຫ້ນັກເດີນສຳຫຼວດ ແລະ ນັກກວດກາ 18 ແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ເຫຼື່ອມ ສົນສີວິໄລ ຮອງຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ໃນນັ້ນສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງວຽງຈັນກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝືກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ. ເຊີ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 14 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ, ໃນນັ້ນມີຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງວຽງຈັນ ທັງເປັນຄະນະຊີ້ນຳການສຳຫຼວດຂັ້ນແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ 1 ທ່ານ, ມີຜຸ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງວຽງຈັນ 6 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ, ຈາກພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ 6 ທ່ານ, ຍິງ 0 ທ່ານ ແລະ ຈາກສູນສະຖິຕິປະຈຳເມືອງ 1 ທ່ານ.

ກອງປະຊຸມຮູບແບບອອນລາຍໃນຄັ້ງນີ່້ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຈັດຂື້ນເພື່ອຝືກໃຫ້ນັກເດີນ ແລະ ນັກກວດກາຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເພື່ອກະກຽມລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມໃນທ້າຍເດືອນ 3 ນີ້. ກອງດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຊ້ເວລາ 17 ວັນ ລະຫວ່າງ 01 ຫາ 17 ມີນາ 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *