Menu Close

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຕົວຊີ້ບອກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂັ້ນແຂວງ

ກອງປະຊຸມໄດ້ເປີດຂື້ນ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 18 ກຸມພາ 2021 ເຊີ່ງໃຫ້ກຽດການເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ຄຳຫວັນ ພັນມະຫາ ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງວຽງຈັນ ພ້ອມມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກພາກສ່ວນພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນທະນາຄານສາຂາຕົວແທນແຂວງວຽງຈັນ.

ກອງປະຊຸມຈັດຂື້ນເພື່ອທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບຕົວຊີ້ບອກເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ປືກສາຫາລືໃນການປັບປຸງແກ້ໄຂບັນຕົວຊີ້ບບອກທີ່ອາດຈະມີເພີ່ມຂື້ນໃຫມ່ ຫືຼ ມີການປ່ຽນແປງການສັບປ່ຽນຍ້າຍຕົວຊີ້ບອກລະຫວ່າງບັນດາພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ.

ສະນັ້ນ ສູນສະຖິປະຈຳແຂວງວຽງຈັນ ຈື່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມນີ້ຂື້ນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ໃນການປັບປຸງບັນດາຕົວຊີ້ບອກທີ່ຢູ່ໃນຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ຕາຕະລາງ ການເກັບຂໍ້ມູນ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ ແລະ ຄົບຖ້ວນຕາມຈຳນວນຂອງຕົວເລກເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງແຂວງ ໂດຍແນໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ 2021 ຫາ 2025 ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຕິດຕາມໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 5 ປີ ຂອງແຂວງ ແລະ ວິໄສທັດຮອດ 2030.