Menu Close

ຝຶກອົບຮົມການເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນໃນການຂຽນບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ລະຫວ່າງວັນທີ 6-7/04/2021

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໄດ້ເປີດຂື້ນ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 6 ເມສາ 2021 ເຊີ່ງໃຫ້ກຽດການເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ຄຳຫວັນ ພັນມະຫາ ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງວຽງຈັນ ພ້ອມມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ແລະ 4 ເມືອງທົ່ງພຽງ, ທັງໝົດມີ 16 ທ່ານ, ຍິງ 6 ທ່່ານ.

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈັດຂື້່ນເພື່ອເກັບກຳ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃນຂອບເຂດຂອງແຂວງວຽງຈັນ, ລວມທັງສະພາບການດຳເນີນທຸລະກິດ, ການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ, ການຈ້າງງານ ແລະ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຂອງທຸລະກິດ.

ເພື່ອສ້າງເປັນຖານຂໍ້ມູນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ເພື່ອຮັບໃຊ້ແກ່ການ ສ້າງດັດຊະນີຕ່າງໆ ແລະ ການວິເຄາະ, ວິໄຈເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຕິດຕາມສະພາບທ່າອ່ຽງການເຕີບໂຕຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການກຳ່ລັງແຮງງານ.

ເພື່ອສ້າງດັດຊະນີ ແລະ ຕົວຄູນ ມາປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນ ການຄິດໄລ່ GDP ແລະ CPI.

ແລະ ມີເປົ້າໝາຍການເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນບັນດາຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ສຳພາດເອົາຫົວໜ່ວຍທີ່ມີສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງທຸລະກິດ ແລະ ມີການຄຸ້ມຄອງ, ມີການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດມາຮອດປະຈຸບັນເຊັ່ນ: ໂຮງຈັກໂຮງງານຕ່າງໆ, ລວມທັງເອກະຊົນ, ຂອງລັດ, ຫຸ້ນສ່ວນເອກະຊົນ, ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ, ບັນດາວິສະຫະກິດສະຖາບັນການເງິນອື່ນໆ, ບັນດາຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ ຫຼື ທຸລະກິດທີ່ເປັນສາຂາຂອງວິສາຫະກິດໃດໜື່ງ, ບັນດາຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງວິສາຫະກິດໃດໜື່ງ ລວມທັງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ວິສາຫະກິດຕ່າງປະເທດ, ບັນດາຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ແລະ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍທີ່ດຳເນີນກິດຈະກຳກະແຈກກະຈາຍຢູ່ຕາມບ້ານຕ່າງ ແລະ ໃນຕະຫຼາດ.