ແຜນຍຸດທະສາດ

ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 2016-2020 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030