Menu Close

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຈີດີພີ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ, ຂະແໜງສະຖິຕິເສດຖະກິດ, ອັບເດດຂໍ້ມູນວັນທີ 17 ມີນາ 2021

ລຳດັບ

ຕົວຊີ້ບອກ

ຫົວໜ່ວຍ

2016

2017

2018

2019

2020

1

ຈີດີພີຕໍ່ຫົວຄົນ

ໂດລາ

1,660

1,760
1,858
1,882
1,959

2

ຈີດີພີ

ເປີເຊັນ

8.17
8.21
8.10
7.80
4,83

3

ກະສິກຳ

ເປີເຊັນ

2.70
2.60
2.10
0.90
1,10

4

ອຸດສາຫະກຳ

ເປີເຊັນ

3.80
3.90
2.90
2.20
1,70

5

ບໍລິການ

ເປີເຊັນ

1.67
1.71
3.10
4.70
2,10