Menu Close

ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ, ຂະແໜງສະຖິຕິເສດຖະກິດ, ອັບເດດຂໍ້ມູນວັນທີ 17 ມີນາ 2021

ລຳດັບ

ຕົວຊີ້ບອກ

ຫົວໜ່ວຍ

2016

2017

2018

2019

2020

1

ກະສິກຳ

ເປີເຊັນ

37.43

35.74

34.07

32.26

31.70

2

ລຳດັບ

ເປີເຊັນ

31.31

32.36

32.96

33.71

36.36

3

ບໍລິການ

ເປີເຊັນ

31.26

31.90

32.97

34.03

29.46

4

ພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ອາກອນສຸດທິ

ເປີເຊັນ      

           *

           *

           *

           *

2.48