Menu Close

ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ, ຂະແໜງສະຖິຕິເສດຖະກິດ, ອັບເດດຂໍ້ມູນວັນທີ 17 ມີນາ 2021

ລຳດັບ

ຕົວຊີ້ບອກ

ຫົວໜ່ວຍ

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

ກະສິກຳ

ເປີເຊັນ

37.43

35.74

34.07

32.26

31.70

33.22

2

ອຸດສາຫະກຳ

ເປີເຊັນ

31.31

32.36

32.96

33.71

36.36

36.44

3

ບໍລິການ

ເປີເຊັນ

31.26

31.90

32.97

34.03

29.46

27.98

4

ພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ອາກອນສຸດທິ

ເປີເຊັນ      

           *

           *

           *

           2.90

2.48

2.36