Menu Close

ດ້ານກະສິກຳ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ, ຂະແໜງສະຖິຕິເສດຖະກິດ, ອັບເດດຂໍ້ມູນວັນທີ 17 ມີນາ 2021

ລຳດັບ

ຕົວຊີ້ບອກ

ຫົວໜ່ວຍ

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

ການປູກຝັງ

ເປີເຊັນ

61.12

58.60

56.90


56.63

17.82

19.00

2

ການລ້ຽງສັດ

ເປີເຊັນ

32.13

34.49

34.77


35.80

11.60

11.68

3

ການປະມົງ

ເປີເຊັນ

6.61

6.78

7.82

7.25

2.22

2.45

4

ປ່າໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ

ເປີເຊັນ

0.13

0.14

0.50

0.32

0.07

0.09