Menu Close

ດ້ານອຸດສາຫະກຳ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ, ຂະແໜງສະຖິຕິເສດຖະກິດ, ອັບເດດຂໍ້ມູນວັນທີ 17 ມີນາ 2021

ລຳດັບ

ຕົວຊີ້ບອກ

ຫົວໜ່ວຍ

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

ອຸດສາຫະກຳກໍ່ສ້າງ

ເປີເຊັນ

31.72

23.47

31.00

36.00

44.32

14.36

2

ອຸດສາຫະກຳ
ປຸງແຕ່ງ

ເປີເຊັນ

46.03

45.51

48.00

45.00

44.33

14.63

3

ອຸດສາຫະກຳໄຟຟ້າ

ເປີເຊັນ

18.97


29.74

20.00

15.00

7.78

5.84

4

ອຸດສາຫະກຳບໍ່ແຮ່

ເປີເຊັນ

3.26

1.25

1.00

4.00

3.57

1.61