Menu Close

ດ້ານການບໍລິການ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ, ຂະແໜງສະຖິຕິເສດຖະກິດ, ອັບເດດຂໍ້ມູນວັນທີ 17 ມີນາ 2021
ລຳດັບ

ຕົວຊີ້ບອກ

ຫົວໜ່ວຍ

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

ການຄ້າຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ

ເປີເຊັນ

43.78

44.46

42.46

32.50

10.53

10.24

2

ການບໍລິການດ້ານການເງິນ ແລະ ເງິນເດືອນລັດ

ເປີເຊັນ

17.58

16.06

18.01

21.73

5.93

6.00

3

ການທ່ອງທ່ຽວ: ໂຮງແຮມ,ບ້ານພັກ ແລະ ຮ້ານອາຫານ

ເປີເຊັນ

24.35

24.70

22.60

24.46

4.26

2.15

4

ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ໂດຍສານ

ເປີເຊັນ

3.27

2.99

2.92

2.63

0.86

0.47

5

ທະນາຄານ ການປ່ອຍສິນເຊື່ອ

ເປີເຊັນ

5.33

6.55

6.85

13.14

5.52

6.61

6

ໂທລະຄົມ ແລະ ໄປສະນີ

ເປີເຊັນ

5.68

5.23

6.72

5.54

2.35

2.50

7

ພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຂາເຂົ້າສຸດທິດ

ເປີເຊັນ

*

*

*

*

2.48

2.36