Menu Close

ດັດສະນີລາຄາສີນຄ້າ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ, ຂະແໜງສະຖິຕິເສດຖະກິດ, ອັບເດດຂໍ້ມູນວັນທີ 17 ມີນາ 2021

ລຳດັບ

ຕົວຊີ້ບອກ

ຫົວໜ່ວຍ

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

ໝວດສະບຽງອາ
ຫານ ແລະ ເຄື່ອງ
ດື່ມບໍ່ແມ່ນເຫຼົ້າ

ເປີເຊັນ

104.99

107.53

108.55

116.73

121.66

129.20

2

ໝວດເຫຼົ້າ ແລະ ຢາສູບ

ເປີເຊັນ

99.99

102.09

106.01

114.51

112.17

116.28

3

ໝວດເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ເກັບ

ເປີເຊັນ

100.97

105.97

114.55

117.61

122.89

130.51

4

ໝວດທີ່ພັກອາໄສ, ໄຟຟ້າ, ນ້ຳປະປາ ແລະ ເຊື້ອເພີງຫຸງຕົ້ມ

ເປີເຊັນ

100.60

102.09

103.73

104.11

99.79

99.66

5

ໝວດເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ

ເປີເຊັນ

100.25

101.80

104.49

105.85

111.05

120.34

6

ໝວດຮັກສາສຸຂະ
ພາບ ແລະ ຢາ

ເປີເຊັນ

100.01

103.52

108.02

110.45

123.07

131.33

7

ໝວດຄົມມະນາ
ຄົມຂົນສົ່ງ

ເປີເຊັນ

101.79

107.16

114.91

115.90

117.47

131.50

8

ໝວດໄປສະນີ ແລະ ການສື່ສານ

ເປີເຊັນ

100.41

102.79

106.37

108.84

126.51

141.78

9

ໝວດບັນເທີງ ແລະ ການພັກຜ່ອນ

ເປີເຊັນ

100.07

101.63

101.69

126.19

129..79

131.80

10

ໝວກການສືກສາ

ເປີເຊັນ

100.00

100.84

103.73

110.16

103.96

103.79

11

ໝວດອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ

ເປີເຊັນ

100.25

106.18

114.16

126.39

114.99

113.12

12

ໝວດສີນຄ້າ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ

ເປີເຊັນ

100.99

101.17

102.44

105.20

108.01

121.53

13

ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ລວມ

ເປິເຊັນ

102.77

105.81

109.16

116.08

118.49

125.21

14

ອັດຕາເງິນເຟີ້ລວມ

ເປີເຊັນ

2.23

2.96

3.16

3.53

4.43

4.46

ຂະແໜງສະຖິຕິເສດຖະກິດ, ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພື່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ເບີ: 020 98449118, ທ່ານ ແຫລມທອງ ດວງວິໄລ, ວິຊາການຂະແໜງສະຖິຕິເສດຖະກິດ