ດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

ວຽກງານພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ປີ 2018

  • ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ   1.738.734.357  ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  103%.ໃນນີ້:
1 ການຜະລິດ.
  • ສາມາດຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດຕ່າງໆ ແລະ ຜະລິດໄຟຟ້າຄິດເປັນມູນຄ່າ   808.414.677 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  92%. ໃນນີ້:
  • ດ້ານບໍ່ແຮ່:  ຜະລິດໄດ້          19.149.562 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້    20%.
  • ​ດ້ານໄຟຟ້າ: ຜະລິດໄດ້        789.265.115 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້   100%.
2 ການຈຳໜ່າຍ.
  • ສາມາດຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນບໍ່ແຮ່-ພະລັງງານໄຟຟ້າ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ທັງໝົດ 930.319.680 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 115%.ໃນນີ້:

2.1 ການຈໍາໜ່າຍດ້ານບໍ່ແຮ່

  • ສາມາດຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນບໍ່ແຮ່ ທັງພາຍໃນ ແລະ  ຕ່າງປະເທດໄດ້ 141.054.565 ພັນກີບ, ເທົ່າກັບ 253% ຂອງປີຜ່ານມາ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  701%.ໃນນີ້:
  • ຈຳໜ່າຍຢູ່ພາຍໃນ:         ໄດ້           40.483.275  ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້    229%.
  • ຈຳໜ່າຍໄປຕ່າງປະເທດ:    ໄດ້         100.571.290  ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  4.188%.

2.2 ການຈໍາໜ່າຍດ້ານໄຟຟ້າ

  • ສາມາດຈຳໜ່າຍພະລັງງານໄຟຟ້າ  789.265.115 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  100%.
  • ດ້ານການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃນທົ່ວແຂວງວຽງຈັນເຊິ່ງມາຮອດປະຈຸບັນບ້ານທີ່ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຕາຄ່າຍຂອງລັດມີ 432 ບ້ານ, ເຊິ່ງກວມເອົາເປີເຊັນຂອງບ້ານທີ່ໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ99.77%,  ຍັງມີ 1 ບ້ານຢູ່ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ບ້ານ ຫ້ວຍປຸ່ງ ແມ່ນຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ.