Menu Close

ເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດ (SDG)

Slide

ຕົວຊີ້ບອກຫົວໜ່ວຍ2015201620172018201920202021
ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ ຈີດີພີ%8.028.178.218.107.80
ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂະແໜງກະສິກຳ%2.702.702.602.100.90
ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ%3.703.803.902.902.20
ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂະແໜງບໍລິການ%1.621.671.713.104.70
ຂະແໜງກະສິກຳປະກອບສ່ວນ%39.0837.4335.7534.0732.26
ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປະກອບສ່ວນ%30.2231.3132.3632.9633.71
ຂະແໜງບໍລິການປະກອບສ່ວນ%30.7031.2631.9032.9734.03
ຈີດີພີ ຕໍ່ຫົວຄົນ$1,5501,6601,7601,8581,882
ອັດຕາສ່ວນມູນຄ່າເພີ່ມຂະແໜງກະສິກຳດ້ານການປູກຝັງ%63.7861.1258.6056.9056.63
ອັດຕາສ່ວນມູນຄ່າເພີ່ມຂະແໜງກະສິກຳດ້ານການລ້ຽງສັດ%29.6132.1334.4934.7735.80
ອັດຕາສ່ວນມູນຄ່າເພີ່ມຂະແໜງກະສິກຳດ້ານການປະມົງ%6.056.616.787.827.25
ອັດຕາສ່ວນມູນຄ່າເພີ່ມຂະແໜງກະສິກຳດ້ານປ່າໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ%0.560.130.140.500.32
ອັດຕາສ່ວນມູນຄ່າເພີ່ມຂະແໜງອຸດສາຫະກຳດ້ານການກໍ່ສ້າງ%22.6131.7223.4731.0036.00
ອັດຕາສ່ວນມູນຄ່າເພີ່ມຂະແໜງອຸດສາຫະກຳດ້ານການປຸງແຕ່ງ%47.5446.0345.5148.0045.00
ອັດຕາສ່ວນມູນຄ່າເພີ່ມຂະແໜງອຸດສາຫະກຳດ້ານໄຟຟ້າ%27.87່18.9729.7420.0015.00
ອັດຕາສ່ວນມູນຄ່າເພີ່ມຂະແໜງອຸດສາຫະກຳດ້ານບໍ່ແຮ່%1.943.261.251.004.00
ອັດຕາສ່ວນມູນຄ່າເພີ່ມຂະແໜງບໍລິການດ້ານການຄ້າຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ%46.3643.7844.4642.8832.50
ອັດຕາສ່ວນມູນຄ່າເພີ່ມຂະແໜງບໍລິການດ້ານການບໍລິການທາງການເງິນ ແລະ ເງິນເດືອນລັດ%19.5317.5816.0618.0121.73
ອັດຕາສ່ວນມູນຄ່າເພີ່ມຂະແໜງບໍລິການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ:ໂຮງແຮມ,ບ້ານພັກ,ຮ້ານອາຫານ%18.9824.3524.7022.6024.46
ອັດຕາສ່ວນມູນຄ່າເພີ່ມຂະແໜງບໍລິການດ້ານການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ໂດຍສານ%3.573.272.992.922.63
ອັດຕາສ່ວນມູນຄ່າເພີ່ມຂະແໜງບໍລິການດ້ານທະນາຄານ ແລະ ການປ່ອຍສິນເຊື່ອ%5.685.336.556.8513.14
ອັດຕາສ່ວນມູນຄ່າເພີ່ມຂະແໜງບໍລິການດ້ານໂທລະຄົມ ແລະ ໄປສະນີ%5.865.685.236.725.54
ອັດຕາເງິນເຟີ້%1.402.772.963.164.26

Slide

ຕົວຊີ້ບອກຫົວໜ່ວຍ201520162017201820192020
ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງພົນລະເມືອງ%
ອັດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງອາໄສໃນເຂດຕົວເມືອງ%
ອັດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງອາໄສໃນເຂດຊົນນະບົດ%
ອັດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງຊົນເຜົ່າລາວລຸ່ມ%
ອັດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງຊົນເຜົ່າກຶມມຸ%
ອັດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງຊົນເຜົ່າມົ້ງ%
ອັດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງຕ່າງດ້າວ%
ອັດຕາສ່ວນເພດຊາຍຕໍ່ຍິງຄົນ
ຄວາມໜ້າແໜ້ນຂອງພົນລະເມືອງຄົນ/ກິໂລຕາແມັດ
ຂະໜາດຂອງຄົວເຮືອນຄົນ/ຄົວເຮືອນ
ອັດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງຍ້າຍອອກ%
ອັດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງຍ້າຍເຂົ້າ%
ອັດຕາການເກີດ%
ອັດຕາການເສຍຊີວິດ%
ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມ%
ອັດຕາການປະລະການຮຽນຊັ້ນປະຖົມ%
ອັດຕາການຮູ້ໜັງສື 15-40 ປີ%
ອັດຕາສ່ວນແຮງງານຂະແໜງກຳສິກຳ%
ອັດຕາສ່ວນແຮງງານຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ%
ອັດຕາສ່ວນແຮງງານຂະແໜງບໍລິການ%
ອັດຕາການຫວ່າງງານ%