Menu Close

ສະຖິຕິການປົກຄອງ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ, ຂະແໜງສະຖິຕິສັງຄົມ, ອັບເດດຂໍ້ມູນວັນທີ 18 ມີນາ 2021

ລຳດັບ

ຕົວຊີ້ບອກ

ຫົວໜ່ວຍ

2016

2017

2018

2019

2020

1

ເນື້ອທີ່ລວມ

ກິໂລຕາແມັດ

15,927

15,927

15,927

15,927

15,927

2

ຈຳນວນເມືອງ

ເມືອງ

11

11

11

11

11

3

ຈຳນວນບ້ານ

ບ້ານ

433

433

433

417

422

4

ຈຳນວນຄົວເຮືອນ

ຄົວເຮືອນ

88,553

82,644

86,175

87,261

86,392

5

ຈຳນວນຄອບຄົວ

ຄອບຄົວ

           *

89,512

87,651

91,786

92,397

6

ຄວາມໜ້າແໜ້ນພົນລະເມືອງ

ຄົນຕໍ່ກິໂລຕາແມັດ

28

28

28

29

30