Menu Close

ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ, ຂະແໜງສະຖິຕິສັງຄົມ, ອັບເດດຂໍ້ມູນວັນທີ 18 ມີນາ 2021

ລຳດັບ

ຕົວຊີ້ບອກ

ຫົວໜ່ວຍ

2016

2017

2018

2019

2020

1

ຈຳນວນພົນລະເມືອງລວມ

ຄົນ

444,916

448,438

457,297

460,511

469,997

2

ເພດຍິງ

ຄົນ

221,806

224,871

229,831

231,261

235,839

3

ຈຳນວນພົນລະ
ເມືອງລາວລຸ່ມ

ຄົນ


289,570

292,124

294,851

296,732

302,864

4

ເພດຍີງ
ຄົນ

145,370

146,695

149,175

149,817

152,489

5

ຈຳນວນພົນລະ
ເມືອງຊົນກຶມມຸ

ຄົນ

74,053

78,336

83,186

83,724

85,726

6

ເພດຍິງ

ຄົນ

37,024

39,682

40,893

41,143

42,234

7

ຈຳນວນພົນລະ
ເມືອງຊົນເຜົ່າມົ້ງ

ຄົນ

80,213

77,721

78,177

79,146

80,701

8

ເພດຍິງ

ຄົນ

39,083

38,692

39,355

39,958

40,873

9

ຈຳນວນພົນລະ
ເມືອງຕ່າງດ່າວ

ຄົນ

1,080

1,014

1,083

909

706

10

ເພດຍີງ

ຄົນ

350

357

408

343

243