Menu Close

ສະຖິຕິພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ, ຂະແໜງສະຖິຕິສັງຄົມ, ອັບເດດຂໍ້ມູນວັນທີ 18 ມີນາ 2021

ລຳດັບ

ຕົວຂີ້ບອກ

ຫົວໜ່ວຍ

2016

2017

2018

2019

2020

1

ບ້ານຕົວເມືອງ

ບ້ານ

97

97

95

91

90

2

ບ້ານຊົນນະບົດມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖີງ

ບ້ານ

336

334

338

326

332

3

ບ້ານມີເສັ້ນທາງທຽວໄດ້ສອງລະດູ

ບ້ານ

427

429

428

412

421

4

ບ້ານທີ່ມີຕະຫຼາດຂາຍໝົດມື້

ບ້ານ
41

36

31

34

38

5

ບ້ານທີ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ຕາຄ່າຍລັດ

ບ້ານ

 433

433

432

416

422

6

ບ້ານທີ່ມີສຸສາລາ

ບ້ານ

60

48

49

52

46

7

ບ້ານມີໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ

ບ້ານ

379

345

365

356

368