Menu Close

ສະຖິຕິຄວາມທຸກຍາກ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ, ຂະແໜງສະຖິຕິສັງຄົມ, ອັບເດດຂໍ້ມູນວັນທີ 18 ມີນາ 2021

ລຳດັບ

ຕົວຊີ້ບອກ

ຫົວໜ່ວຍ

2016

2017

2018

2019

2020

1

ຈຳນວນບ້ານທຸກຍາກ

ບ້ານ
11

10

9

9

1

2

ຈຳນວນຄົວເຮືອນທຸກຍາກ

ຄົວເຮືອນ

1,026

820

639

635

564

3

ພົນລະເມືອງທຸກຍາກ

ຄົນ

5,214

4,135

3,174

2,794

2,668

4

ເພດຍີງ

ຄົນ

2.532

1,978

1,569

1,423

1,302