Menu Close

ສະຖິຕິການເໜັງຕີງພົນລະເມືອງ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ, ຂະແໜງສະຖິຕິສັງຄົມ, ອັບເດດຂໍ້ມູນວັນທີ 18 ມີນາ 2021

ລຳດັບ

ຕົວຊີ້ບອກ

ຫົວໜ່ວຍ

2016

2017

2018

2019

2020

1

ຈຳນວນພົນລະ
ເມືອງຍ້າຍເຂົ້າ

ຄົນ

1,003

828

1,338

1.254

4,503

2

ເພດຍິງ

ຄົນ

474

394

709

551

1,016

3

ຈຳນວນພົນລະ
ເມືອງຍ້າຍອອກ

ຄົນ

866

688

1,196

1,230

607

4

ເພດຍິງ

ຄົນ

466

313

639

590

356

5

ຈຳນວນພົນລະ
ເມືອງເກີດໃໝ່

ຄົນ

3,075

3,301

3,063

2,667

3,461

6

ເພດຍິງ

ຄົນ

1,555

1,708

1,5o6

1,297
1,563

7

ຈຳນວນພົນລະ
ເມືອງເສຍຊີວິດ

ຄົນ

988

1,058

1,062

1,060

1,071

8

ເພດຍິງ

ຄົນ

438

450

419

471

467