ດ້ານຍຸຕິທຳ

ວຽກງານຍຸຕິທຳ ປີ 2018

ໃນ​ໄລຍະ 1 ​ປີຜ່ານມາທາງດ້ານວຽກງານຍຸຕິທຳສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສະຫຼຸບຄະດີອາຍາແບ່ງຕາມປະເພດໄດ້ 27 ຄະດີ, ຈໍານວນຄະດີອາຍາທີຍັງຄົງຄ້າງ 1.479 ຄະດີ, ຄະດີແພ່ງແບ່ງຕາມປະເພດ 50 ຄະດີ ແລະ ຄະດີແພ່ງທີຍັງຄົງຄ້າງ 346 ຄະດີ.