Menu Close

ພາກທະນາຄານ ແລະ ກອງທຶນ

ລຳດັບ

ຕົວຊີ້ບອກ

ຫົວໜ່ວຍ

2016

2017

2018

2019

2020

1

ຈຳນວນທະນາຄານລັດ, ລັດວິສາຫະ
ກິດ,ເອກະຊົນ
ບ້ານ

2

ຈຳນວນທະນາຄານເຂົ້າ

ບ້ານ

3

ຈຳນວນທະນາຄານສັດ

ບ້ານ

4

ຈຳນວນສະຖາບັນການເງິນປ່ອຍສິນເຊື່ອ

ບ້ານ

5

ຈຳນວນບ້ານທີ່ມີກອງທຶນຕ່າງ

ບ້ານ

6

ມີທຶນຊ່ວຍເຫຼືອມາຈາກການກູ້ຢືມທະນາຄານ

ບ້ານ

7

ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອມາຈາກທຶນຂອງລັດຖະບານ

ບ້ານ

8

ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອມາ
ຈາກທຶນຂອງອົງ
ການຈັດຕັ້ງສາກົນ

ບ້ານ