Menu Close

ພາກຄົວເຮືອນ

ລຳດັບ

ຕົວຊີ້ບອກ

ຫົວໜ່ວຍ

2016

2017

2018

2019

2020

1

ອາຄານ/ຫຼັງຄາເຮືອນ

ອາຄານ

2

ຄົວເຮືອນລວມ

ຄົວເຮືອນ

3

ຄົວເຮືອນສ່ວນບຸກຄົນ

ຄົວເຮືອນ

4

ຄົວເຮືອນລວມໝູ່

ຄົວເຮືອນ

5

ຄົວເຮືອນມີປື້ມສຳມະໂນຄົວ

ຄົວເຮືອນ

6

ຄົວເຮືອນບໍ່ມີປື້ມສຳມະໂນຄົວ

ຄົວເຮືອນ

7

ຄົວເຮືອນເຮັດທຸລະກິດ

ຄົວເຮືອນ

8

ຄົວເຮືອນເຮັດກະສິກຳ

ຄົວເຮືອນ

9

ພົນລະເມືອງລວມ

ຄົວເຮືອນ

10

ເພດຍິງ

ຄົວເຮືອນ

11

ເພດຊາຍ

ຄົວເຮືອນ