Menu Close

ພາກໂຄງການຕ່າງໆ

ລຳດັບ

ຕົວຊີ້ບອກ

ຫົວໜ່ວຍ

2016

2017

2018

2019

2020

1

ໂຄງການພັດທະນາດ້ານການປູກພືດ

ບ້ານ

2

ໂຄງການພັດທະນາດ້ານຊົນລະປະທານ

ບ້ານ

3

ໂຄງການພັດທະນາດ້ານປ່າໄມ້

ບ້ານ

4

ໂຄງການພັດທະນາດ້ານການຄ້າ

ບ້ານ

5

ໂຄງການພັດທະນາດ້ານຄົມມະນາ
ຄົມ-ຂົນສົ່ງ

ບ້ານ

6

ໂຄງການພັດທະນາດ້ານຫັດຖະກຳ

ບ້ານ

7

ໂຄງການພັດທະນາດ້ານການສຶກສາ

ບ້ານ

8

ໂຄງການພັດທະນາດ້ານສຸຂະພາບ

ບ້ານ

9

ໂຄງການພັດທະນາດ້ານນໍ້າ ແລະ ອະນາໄມ

ບ້ານ