Menu Close

ປະເພດບ້ານໄດ້ຮັບການຢັ່ງຢືນ

ລຳດັບ

ຕົວຊີ້ບອກ

ຫົວໜ່ວຍ

2016

2017

2018

2019

2020

1

ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນເປັນບ້ານວັດທະ
ນະທຳ

ບ້ານ

2

ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນເປັນບ້ານພັດທະນາ

ບ້ານ

3

ນີ້ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນເປັນບ້ານປອດຄະດີ

ບ້ານ

4

ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນເປັນບ້ານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບດີ

ບ້ານ

5

ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນເປັນບ້ານແບບຢ່າງທາງດ້ານສາທາລະ
ນະສຸກ

ບ້ານ

6

ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນເປັນບ້ານສຳເລັດການສຶກສາພາກບັງຄັບ

ບ້ານ