Menu Close

ພາກໄພພິບັດ

ລຳດັບ

ຕົວຊີ້ບອກ

ຫົວໜ່ວຍ

2016

2017

2018

2019

2020

1

ປະສົບໄພແຫ້ງແລ້ງ

ບ້ານ

2

ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ

ບ້ານ

3

ບ້ານນີ້ປະສົບໄພດິນເຈື່ອນ

ບ້ານ

4

ປະສົບໄພຈາກພາຍຸ

ບ້ານ

5

ປະສົບໄພໄຟໄໝ້

ບ້ານ

6

ປະສົບໄພທໍາມະຊາດອື່ນໆ

ບ້ານ