ພາລະບົດບາດສິດໜ້າທີ່

ໜ້າທີ່ຂອງສູນສະຖິຕິຂັ້ນແຂວງ
 1. ໂຄສະນາ,ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ,ລະບຽບກົດໝາຍ,ແຜນຍຸດທະສາດ,ແຜນດຳເນີນງານ,ຂໍ້ຕົກລົງ,ຄຳສັ່ງ,ແຈ້ງການແລະຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
 2. ຊີ້ນຳ,ຄຸ້ມຄອງແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຜະລິດ,ການເຜີຍແຜ່ສະຖິຕິທາງການຂອງແຂວງ,ເມືອງ,ເທດສະບານໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.ເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິຕາມການລາຍງານບໍລິຫານ,
 3. ການສຳຫລວດໃຫຍ່,ການສຳຫລວດແບບຕົວແທນແລະການສຳຫລວດສະເພາະໃນຂອບເຂດທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ,ເຂົ້າຮ່ວມປຶກສາຫາລື,ປະກອບຄຳເຫັນທາງດ້ານວິຊາ ການກ່ຽວກັບສະຖິຕິຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
 4. ສ້າງຕາຕະລາງເກັບກຳ,ປື້ມຄູ່ມື ແລະ ທວງເອົາຂໍ້ມູນສະຖິຕິດ້ວຍການນຳໃຊ້ກົນໄກແລະວິທີການປະສານງານທີ່ເໝາະສົມ.
 5. ບຳລຸງ,ກໍ່ສ້າງ,ສຶກສາອົບຮົມແລະຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ແລະຄວາມຊຳນານງານດ້ານສະຖິຕິໃຫ້ແກ່ລັດຖະກອນໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
 6. ຄົ້ນຄວ້າແລະສະເໜີຕໍ່ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດແຕ່ງຕັ້ງ,ຍົກຍ້າຍໜ້າທີ່ ຫລື ປົດຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າແລະຮອງສູນສະ ຖິຕິປະຈຳເມືອງ,ເທດສະບານໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
 7. ແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄະລາກອນຂອງຈຸງານສະຖິຕິປະຈຳບ້ານໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໂດຍມີການສົມ ທົບກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.
 8. ຄົ້ນຄວ້າແລະສະເໜີຕໍ່ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ,ບຸກຄະລາກອນສະຖິຕິ, ຄົ້ນຄວ້າສະເໜີປະຕິບັດນະໂຍບາຍຍ້ອງຍໍແລະລົງວິໄນຕໍ່ພະນັກງານສະຖິຕິໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
 9. ຄົ້ນຄວ້າແລະສະເໜີຕໍ່ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ບຸກຄົນ,ນິຕິບຸກຄົນແລະການ ຈັດຕັ້ງທີ່ມີຜົນງານໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນແລະປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ບຸກຄົນ,ນິຕິບຸກຄົນ,ແລະການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ປະຕິ ບັດຕາມລະບອບການລາຍງານແລະພັນທະໃນການລາຍງານສະຖິຕິຊື່ງໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 22 ແລະ 23 ຂອງກົດໝາຍສະຖິຕິ.
 10. ພົວພັນ,ຮ່ວມມືກັບສາກົນກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
 11. ຕິດຕາມ,ກວດກາແລະປະເມີນກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຫລັກວິທະຍາສາດສະຖິຕິແລະການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິຕາມແຜນດຳເນີນງານຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳເມືອງ,ເທດສະບານແລະຂະແໜງສະຖິຕິປະຈຳພະແນກ ການອ້ອມຂ້າງແຂວງໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
 12. ສະຫລຸບ, ລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິໃຫ້ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ,ພະແນກແຜນການແລະການລົງທຶນແລະອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
 13. ປະຕິບັດສິດແລະໜ້າທີ່ອື່ນຕາມລະບຽບກົດໝາຍແລະການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
ຂະແໜງບໍລິຫານ ແລະ ສັງລວມ. 
 1. ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ,ລະບຽບກົດໝາຍ,ແຜນຍຸດທະສາດ,ແຜນດຳເນີນງານເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນແຂວງ,ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃນແຕ່ ລະໄລຍະ.
 2. ໂຄສະນາ,ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ,ລະບຽບກົດໝາຍ,ແຜນຍຸດທະສາດ,ແຜນດຳເນີນງານ,ຂໍ້ຕົກລົງ,ຄຳສັ່ງ,ແຈ້ງການແລະຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
 3. ຊີ້ນຳ,ຄຸ້ມຄອງແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຜະລິດ,ການເຜີຍແຜ່ສະຖິຕິທາງການຂອງແຂວງ,ເມືອງ,ເທດ ສະບານໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
 4. ບຳລຸງ,ກໍ່ສ້າງ,ສຶກສາອົບຮົມແລະຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ແລະຄວາມຊຳນານງານດ້ານສະຖິຕິໃຫ້ແກ່ລັດຖະກອນໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
 5. ແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄະລາກອນຂອງຈຸງານສະຖິຕິປະຈຳບ້ານໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໂດຍມີການສົມ ທົບກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.
 6. ຄົ້ນຄວ້າແລະສະເໜີຕໍ່ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ,ບຸກຄະລາກອນສະຖິຕິ,ຄົ້ນ ຄວ້າສະເໜີປະຕິບັດນະໂຍບາຍຍ້ອງຍໍແລະລົງວິໄນຕໍ່ພະນັກງານສະຖິຕິໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
 7. ຄົ້ນຄວ້າແລະສະເໜີຕໍ່ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ບຸກຄົນ,ນິຕິບຸກຄົນແລະການ ຈັດຕັ້ງທີ່ມີຜົນງານໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນແລະປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ບຸກຄົນ,ນິຕິບຸກຄົນ,ແລະການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ປະຕິ ບັດຕາມລະບອບການລາຍງານແລະພັນທະໃນການລາຍງານສະຖິຕິຊື່ງໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ22ແລະ23ຂອງກົດໝາຍສະຖິຕິ.
 8. ພົວພັນ,ຮ່ວມມືກັບສາກົນກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
 9. ຕິດຕາມ,ກວດກາແລະປະເມີນກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຫລັກວິທະຍາສາດສະຖິຕິແລະການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິຕາມແຜນດຳເນີນງານຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳເມືອງ,ເທດສະບານແລະຂະແໜງສະຖິຕິປະຈຳພະແນກ ການອ້ອມຂ້າງແຂວງໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
 10. ສະຫລຸບ,ລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິໃຫ້ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ,ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແລະອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
 11. ປະຕິບັດສິດແລະໜ້າທີ່ອື່່ນຕາມລະບຽບກົດໝາຍແລະການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
 ຂະແໜງສະຖິຕິເສດຖະກິດ.
 1. ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ,ລະບຽບກົດໝາຍ,ແຜນຍຸດທະສາດ,ແຜນດຳເນີນງານເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນແຂວງ,ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃນແຕ່ ລະໄລຍະ.
 2. ເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິຕາມການລາຍງານບໍລິຫານ,ການສຳຫລວດໃຫຍ່,ການສຳຫລວດແບບຕົວແທນແລະ ການສຳຫລວດສະເພາະໃນຂອບເຂດທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ,ເຂົ້າຮ່ວມປຶກສາຫາລື,ປະກອບຄຳເຫັນທາງດ້ານວິຊາ ການກ່ຽວກັບສະຖິຕິຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
 3. ສ້າງຕາຕະລາງເກັບກຳ,ປື້ມຄູ່ມື ແລະ ທວງເອົາຂໍ້ມູນສະຖິຕິດ້ວຍການນຳໃຊ້ກົນໄກແລະວິທີການປະສານງານທີ່ເໝາະສົມ.
 4. ຕິດຕາມ,ກວດກາແລະປະເມີນກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຫລັກວິທະຍາສາດສະຖິຕິແລະການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິຕາມແຜນດຳເນີນງານຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳເມືອງ,ເທດສະບານແລະຂະແໜງສະຖິຕິປະຈຳພະແນກ ການອ້ອມຂ້າງແຂວງໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
 5. ສະຫລຸບ,ລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິໃຫ້ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ພະແນກແຜນການແລະ ການລົງທຶນແລະອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
 6. ປະຕິບັດສິດແລະໜ້າທີ່ອື່່ນຕາມລະບຽບກົດໝາຍແລະການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
ຂະແໜງສະຖິຕິສັງຄົມ.
 1. ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ,ລະບຽບກົດໝາຍ,ແຜນຍຸດທະສາດ,ແຜນດຳເນີນງານເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນແຂວງ,ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
 2. ເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິຕາມການລາຍງານບໍລິຫານ,ການສຳຫລວດໃຫຍ່,ການສຳຫລວດແບບຕົວແທນແລະ ການສຳຫລວດສະເພາະໃນຂອບເຂດທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ,ເຂົ້າຮ່ວມປຶກສາຫາລື,ປະກອບຄຳເຫັນທາງດ້ານວິຊາ ການກ່ຽວກັບສະຖິຕິຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
 3. ສ້າງຕາຕະລາງເກັບກຳ,ປື້ມຄູ່ມື ແລະ ທວງເອົາຂໍ້ມູນສະຖິຕິດ້ວຍການນຳໃຊ້ກົນໄກແລະວິທີການປະສານງານທີ່ເໝາະສົມ.
 4. ຕິດຕາມ,ກວດກາແລະປະເມີນກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຫລັກວິທະຍາສາດສະຖິຕິແລະການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິຕາມແຜນດຳເນີນງານຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳເມືອງ,ເທດສະບານແລະຂະແໜງສະຖິຕິປະຈຳພະແນກ ການອ້ອມຂ້າງແຂວງໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
 5. ປະຕິບັດສິດແລະໜ້າທີ່ອື່່ນຕາມລະບຽບກົດໝາຍແລະການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.