ດັດສະນີລາຄາສິນຄ້າ-ຕະຫຼາດ

1 ຕະຫຼາດ
  • ດ້ານບໍລິການຊື້-ຂາຍມາຮອດປະຈຸບັນທົ່ວແຂວງວຽງຈັນມີບ້ານທີ່ມີຕະຫຼາດເປັນປະຈໍາມີທັງໜົດ 31 ບ້ານ,ກວມ 7.2% ຂອງບ້ານທັງໜົດ ເຊີ່ງເປັນຕະຫຼາດທີ່ຂາຍຕະຫຼອດວັນ, ໃນນັ້ນມີຢູ່ບ້ານຕົວເມືອງ 25 ບ້ານ ແລະ ບ້ານຊົນນະບົດ 6 ບ້ານ,  
  • ຕະຫຼາດຂາຍເຄິ່ງວັນມີຈໍານວນ 12 ບ້ານ, ເຊິ່ງຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ 6 ບ້ານ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ 6 ບ້ານ, ກວມເອົາເປີເຊັນ ຂອງບ້ານທັງໜົດ  2.7%.
  • ບ້ານທີ່ບໍ່ມີຕະຫຼາດ ມີຈໍານວນທັງໜົດ 390 ບ້ານ, ເຊິ່ງໃນເຂດຕົວເມືອງ 64 ບ້ານ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ 326 ບ້ານ, ກວມເອົາເປີເຊັນ 90.1% ຂອງບ້ານທັງໜົດ.
2 ດັດສະນີລາຄາສິນຄ້າ