Menu Close

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

  •   ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງວຽງຈັນໃນເມື່ອກ່ອນ ເອີ້ນວ່າ: ຂະແໜງສະຖິຕິ ຊຶ່ງສັງກັດໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງ ພະແນກແຜນການ-ການລົງທຶນແຂວງວຽງຈັນ, ມາຮອດວັນທີ11/12/2012 ອີງຕາມ..ຂະແໜງສະຖິຕິໄດ້ປະກາດສ້າງຕັ້ງເປັນສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງວຽງຈັນຢ່າງເປັນທາງການ,ມີຖານະທຽບເທົ້າ ພະແນກການຂັ້ນແຂວງ, ມີຄວາມເປັນເອກະລາດທາງດ້ານງົບປະມານ, ດ້ານວິຊາການ ແລະ ດ້ານບຸກຄະລາກອນ ສ່ວນດ້ານຊີວິດການເມືອງຂຶ້ນກັບພະແນກແຜນການ-ການລົງທຶນແຂວງວຽງຈັນ.
  • ດ້ານໂຄງປະກອບກົງຈັກມີ; 03 ຂະແໜງການຕົ້ນຕໍຄື:- ຂະແໜງບໍລິຫານຈັດຕັ້ງ + ຂະແໜງເສດຖະກິດ + ຂະແໜງສະຖິຕິສັງຄົມ, ປະຈຸບັນສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງວຽງຈັນ ມີບຸກຄະລາກອນທັງໝົດ 11 ທ່ານ ເປັນຍິງ 04 ທ່ານ,ມີພາລະບົດບາດ,ສິດ,ໜ້າທີ່ເຄື່ອນໄຫວເປັນເສນາທິການການໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ,ຜະລິດບັນດາຕົວຊີ້ບອກ, ຕິດຕາມການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຕ່ລະໄລຍະ,ວິເຄາະວິໄຈ,ສົມທຽບ,ປະເມີນຜົນໄດ້ ຜົນເສຍ ການພັດທະນາ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ແກ່ຂັ້ນເທິງທຸກຂັ້ນຕາມລະບົບສາຍຕັ້ງ,ສາຍຂວາງ.