ດ້ານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

 • ວຽກງານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ປີ 2018
1 ດ້ານການປູກຝັງ
 • ນາແຊງ: ປີ 2018 ມີເນື້ອທີ່ປັກດຳທັງໝົດ  7.642 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້  32.701 ໂຕນ,ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 4,28 ໂຕນ/ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 63,25%.
 • ນາປີ: ປີ 2018 ມີເນື້ອທີ່ປັກດຳທັງໝົດ 54.200 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້  217.166 ໂຕນ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 4,33 ໂຕນ/ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 88,89%.
 • ໄຮ່: ປີ 2018 ມີເນື້ອທີ່ໄຮ່ປູກເຂົ້າທັງໝົດ  3.918 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້  7.836 ໂຕນ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 2 ໂຕນ/ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 104,48%.
 2 ການປູກພືດສຳຮອງ 

ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ ປີ 2018 ຊາວກະສິກອນສາມາດປູກພືດສຳຮອງເພື່ອບໍລິໂພກ ແລະ ເປັນສີນຄ້າໃນປີນີ້ໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ  49.245 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້  451.293 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 119,97%.

3 ການລ້ຽງສັດ

ການລ້ຽງສັດຂອງປະຊາຊົນບາງປະເພດກໍ່ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂື້ນ, ແຕ່ບາງປະເພດກໍ່ມີທ່າອ່ຽງຫລຸດລົງ ເມື່ອທຽບ ໃສ່ຕົວເລກປີຜ່ານມາ, ເຊີ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນທົ່ວແຂວງມີສັດລ້ຽງແຕ່ລະປະເພດດັ່ງນີ້:

 • ຄວາຍ             ມີ                  54.396 ໂຕ,      ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້       76,18%.
 • ງົວ                ມີ                 201.850 ໂຕ,     ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້       104,80%.
 • ໝູ                ມີ                 123.251 ໂຕ,      ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້         91,77%.
 • ຊ້າງ               ມີ                            2 ໂຕ,      ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້        50%.
 • ມ້າ                ມີ                          75 ໂຕ,      ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້         62,50%.
 • ແບ້-ແກະ         ມີ                  22.006 ໂຕ,      ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້         99,13%.
 • ສັດປີກ            ມີ              2.871.147  ໂຕ,     ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້       112,59%.
 • ​ໄຂ່​ໄກ່             ມີ         42.436.000  ພັນໜ່ວຍ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້        68,68%.
4 ດ້ານ​ການ​ປະມົງ 
 • ການ​ປະມົງ​ຂອງ​ແຂວງ​ວຽງຈັນປະຕິບັດ​ໄດ້​ ມີ​ເນື້ອ​ທີ່​ລ້ຽງປາ ທັງໝົດ   2.708,93 ຮຕ.
 • ປາ​ລ້ຽງປະຕິບັດ​ໄດ້            4.600 ​ໂຕນ,   ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້         83,64%.
 • ປາ​ທຳ​ມະ​ຊາດປະຕິບັດ​ໄດ້    7.780 ​ໂຕນ,    ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້       155,60%. 
5 ປ່າໄມ້
 • ປ່າໄມ້     ຫົວໜ່ວຍ       2018

– ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້  ຮຕ     673,234

  – ເນື້ອທີ່ປູກປ່າ              ຮຕ     283

  – ເນື້ອທີ່ປ່າປ້ອງກັນ      ຮຕ     223,032

  – ເນື້ອທີ່ປ່າສະຫງວນ     ຮຕ     238,519

  – ເນື້ອທີ່ປ່າຜະລິດ         ຮຕ     211,683

6 ຊົນລະປະທານ

ທົ່ວແຂວງວຽງຈັນມີຊົນລະປະທານທັງໝົດ 1.400 ແຫ່ງ ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດ 100%, ສາມາດຫົດເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 64.394 ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 94,70%.ໃນນີ້: ເນື້ອທີ່ລະດູແລ້ງ  14.500 ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 80,09%, ເນື້ອທີ່ລະດູຝົນ  49.894 ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100% ໃນນີ້:

 • ຝາຍນ້ຳລົ້ນ            202 ແຫ່ງ, ຫົດເນື້ອທີ່ລະດູແລ້ງໄດ້    2.919 ຮຕ, ເນື້ອທີ່ລະດູຝົນໄດ້ 15.151 ຮຕ.
 • ສະຖານີຈັກສູບນ້ຳ     41  ແຫ່ງ, ຫົດເນື້ອທີ່ລະດູແລ້ງໄດ້    3.587 ຮຕ, ເນື້ອທີ່ລະດູຝົນໄດ້  7.249 ຮຕ.
 • ອ່າງເກັບນ້ຳ             21 ແຫ່ງ, ຫົດເນື້ອທີ່ລະດູແລ້ງໄດ້    5.810 ຮຕ, ເນື້ອທີ່ລະດູຝົນໄດ້ 12.055 ຮຕ.
 • ປະຕູນ້ຳ                 15 ແຫ່ງ, ຫົດເນື້ອທີ່ລະດູແລ້ງໄດ້      737 ຮຕ, ເນື້ອທີ່ລະດູຝົນໄດ້  2.095 ຮຕ.
 • ຝ່າຍດິນ               171 ແຫ່ງ, ຫົດເນື້ອທີ່ລະດູແລ້ງໄດ້      185 ຮຕ, ເນື້ອທີ່ລະດູຝົນໄດ້  3.016 ຮຕ.
 • ຝ່າຍກວຍຫີນ          62 ແຫ່ງ, ຫົດເນື້ອທີ່ລະດູແລ້ງໄດ້      387 ຮຕ, ເນື້ອທີ່ລະດູຝົນໄດ້  1.611 ຮຕ.
 • ຝ່າຍປະຖົມປະຖານ 888  ແຫ່ງ, ຫົດເນື້ອທີ່ລະດູແລ້ງໄດ້        28 ຮຕ, ເນື້ອທີ່ລະດູຝົນໄດ້  8.587 ຮຕ.
 • ຊານຫນອງ                            ຫົດເນື້ອທີ່ລະດູແລ້ງໄດ້       847 ຮຕ.