ດ້ານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

 • ວຽກງານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ປີ 2018.
1 ການຜະລິດ ແລະ ການຈຳໜ່າຍ

ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ-ຫັດຖະກຳ ສາມາດຜະລິດເປັນສີນຄ້າຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດໝົດປີ 2018 ປະຕິບັດ​ໄດ້ທັງໝົດ 1.850.898.577 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100,02% ໃນນີ້:

 • ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງຜະລິດໄດ້          1.568.724.501 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100,02%.
 • ອຸດສາຫະກຳ-ຫັດຖະກຳຕ່າງໆຜະລິດໄດ້ 282.174.076 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100,05%.

ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ  ແລະ  ອຸດສາຫະກຳຫັດຖະກຳຢູ່ພາຍໃນ  ແລະ  ຕ່າງປະເທດໄດ້ທັງໝົດ 2.627.158.068 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100,03%  ໃນນີ້:

 • ຈຳໜ່າຍພາຍໃນ     ໄດ້     2.523.936.196 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  100,05%.
 • ຈຳໜ່າຍຕ່າງປະເທດ ໄດ້       103.221.872 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້   99,39%.
2 ມູນຄ່າການຄ້າພາຍໃນ.
 • ຈໍລະຈອນສີນຄ້າປະເພດຕ່າງໆໄດ້ທັງໝົດ                          2.566.988.665 ພັນກີບ, ໃນນີ້:
 • ສີນຄ້າສະບຽງອາຫານ                                                434.314.209 ພັນກີບ.
 • ເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ                                                              376.158.546  ພັນກີບ.
 • ເຄື່ອງໃຊ້ຂອງສອຍປະຈຳວັນ ແລະ ເຄື່ອງສຳອາງ                     46.194.463  ພັນກີບ.
 • ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ, ການຄ້າ ແລະ ສົ່ງພິມ                            37.800.562  ພັນກີບ.
 • ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ຄົວເຮືອນ                                       11.976.461  ພັນກີບ
 • ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກັສ                                         717.663.557  ພັນກີບ.
 • ວັດຖຸມີຄ່າ ແລະ ເຄື່ອງປະດັບ                                            5.460.508  ພັນກີບ.
 • ແຜ່ນແພ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມດກະເປົາ ແລະ ເກີບ                          102.285.771 ພັນກີບ.
 • ເຄື່ອງດື່ມ,ເຫລົ້າ ແລະ ຢາສູບ                                             760.765.586 ພັນກີບ.
 • ພາຫະ ແລະ ອາໄຫລ່                                                     2.890.074 ພັນກີບ.
 • ຢາປົວພະຍາດ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ                             7.046.909 ພັນກີບ.
 • ສີນຄ້າຮັບໃຊ້ການຜະລິດກະສິກຳ                                       2.872.727 ພັນກີບ
 • ສີນຄ້າ ແລະ ກາຍະກຳຕ່າງໆ                                             177.832  ພັນກີບ.
 • ອຸປະກອນການປະມົງ ແລະ ລ່າເນື້ອ                                       758.234  ພັນກີບ.
 • ສີນຄ້າເຄື່ອງກອງບຸນ                                                        571.575  ພັນກີບ.
 • ຫັດຖະກຳ ແລະ ຈັກສານ                                               2.940.940  ພັນກີບ.
 • ສີນຄ້າອື່ນໆ                                                                6.542.275  ພັນກີບ.
 • ມູນ​ຄ່າ​ປະ​ເມີນ​ຈາກ​ທຸລະ​ກິດ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ໃບ​ທະບຽນວິ​ສະຫະກິດ          50.568.438  ພັນ​ກີບ
3 ມູນຄ່າການຄ້າຕ່າງປະເທດ.
 • ການສົ່ງອອກ: ສົ່ງອອກສີນຄ້າຕ່າງປະເທດໂດຍຄິດເປັນມູນຄ່າ  154.700.269 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການ
 • ປະຕິບັດໄດ້ 114,73%.
 • ການນຳເຂົ້າ: ໄດ້ນຳເຂົ້າສີນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດໂດຍຄິດເປັນມູນຄ່າ 359.156.601 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 464,24%.