ດ້ານໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

  • ວຽງງານດ້ານໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ປີ 2018
1 ການຈໍລະຈອນສີນຄ້າ ແລະ ໂດນສານ

ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາດໝາຍສູ້ຊົນໃນການພັດທະນາກໍ່ສ້າງຟື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ພັດທະນາຊົນນະບົດຮອບດ້ານ, ແນໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ. ຜ່ານການປະຕິບັດໝົດປີ 2018 ສາມາດທະລຸ, ສ້ອມແປງ ແລະ ຂົວທາງຈຳນວນໜື່ງເຊັ່ນ: ທາງ​ຄອນ​ກຮີດໄດ້ 2 ກມ, ທາງປູຢາງຊັ້ນ I ໄດ້ 50 ກມ, ທາງປູຢາງຊັ້ນ II ໄດ້ 25 ກມ, ສ້ອມແປງທາງປູຢາງໄດ້ 50 ກມ, ສ້ອມແປງທາງດິນແດງໄດ້ 65 ກມ, ບໍລິມາດຂົນສົ່ງສີນຄ້າໄດ້  1.952 ພັນໂຕນ, ຈໍລະຈອນສີນຄ້າໄດ້  170.875 ພັນໂຕນ/ກມ, ບໍລິມາດຂົນສົ່ງໂດຍສານໄດ້  6.676 ພັນຄົນ, ຈໍລະ​ຈອນ​ໂດຍສານ​ໄດ້  554.833  ພັນ​ຄົນ/ກມ, ຜະລິດນ້ຳປະປາໄດ້ 4.382.736 ແມັດກ້ອນ, ກວດກາເຕັກນິກໄດ້  9.850 ເທື່ອຄັນ, ເສັງໃບຂັບຂີ່ ໄດ້ 20 ຄັ້ງ, ອອກໃບຂັບຂີ່ຊົ່ວຄາວ ແລະ ຖາວອນໄດ້  3.476 ໃບ.

2 ຈຳນວນບ້ານທີ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖີງ
  • ຈໍານວນບ້ານທີ່ມີທາງລົດທຽວໄດ້ຕະຫຼອດປີມີທັງໜົດ 428 ບ້ານ, ເຊິ່ງເຂດຕົວເມືອງມີ 95 ບ້ານ ກວມເອົາ 21.19%, ຈໍານວນບ້ານທີ່ມີເສັ້ນທາງລົດທຽວໄດ້ລະດູດຽວມີ 0 ບ້ານ, ບ້ານທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງ 0 ບ້ານ.
  • ຈໍານວນບ້ານທີ່ມີທາງລົດທຽວໄດ້ຕະຫຼອດປີໃນເຂດຊົນນະບົດມີ 333 ບ້ານ, ກວມເອົາເປີເຊັນ 77.8%, ບ້ານທີ່ມີທາງລົດທຽວໄດ້ລະດູດຽວມີ 2 ບ້ານ, ກວມເອົາເປີເຊັນ 0.59 %, ບ້ານ ທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງລົດຜ່ານ ມີ 3 ບ້ານກວມເອົາເປີເຊັນ 0.69%. ເມືອງ ແກ້ວອຸດົມ ບ້ານ ຫ້ວຍປຸ່ງ, ບ້ານ ໃໝ່, ເມືອງ ທຸລະຄົມ ບ້ານ ພູເກົ້ານາງ.