ດ້ານໄປສະນີໂທລະຄົມ-ການສື່ສານ

  • ວຽກງານໄປສະນີໂທຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ 2018
1 ດ້ານໂທລະຄົມ

ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ການສື່ສານ, ການບໍລິການໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ທັງພາກລັດ, ວິສາຫະກິດ, ເອກະຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ. ມາຮອດປະຈຸບັນມີສູນກາງໂທລະສັບທົ່ວແຂວງວຽງຈັນ, ​ເຊິ່ງເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ທຸກໆພາກສ່ວນທາງພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນດີຂື້ນເປັນກ້າວໆຄື:

  • ບໍລິສັດ LTC

ມີ​ໂທລະສັບທີ່ຕິດຕັ້ງ ແລະ ນໍາໃຊ້ອົງການລັດ 406 ປະຕູ, ເອກະຊົນ 547 ປະຕູ, ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະບໍ່ມີສາຍ 21.536 ປະຕູ, Internet Lease Line 71 ປະຕູ, Internet HSPA 128 ປະຕູ, Dial Internet ADSL 891 ປະຕູ, ​ສະຖານ​ນີ 287 ​ສະຖານ​ນີ,  ສາມາດ​ສ້າງ ກຳ​ໄລ 77.868.347.061 ກີບ, ທຽບ​ໃສ່​ແຜນການ​ປະຕິບັດ​ໄດ້  84,34%.

  •  ​ບໍລິສັດ ETL

​ມີໂທລະສັບທີ່ຕິດຕັ້ງ ແລະ ນໍາໃຊ້ອົງການລັດ 3 ປະຕູ, Internet Lease Line 1 ປະຕູ, Internet HSPA 00 ປະຕູ, Dial up Internet ADSL 2 ປະຕູ, ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະບໍ່ມີສາຍ sabaidee@home 137 ປະຕູ, ສາມາດ​ສ້າງກຳ​ໄລ 3.203.412.023 ກີບ, ທຽບ​ໃສ່​ແຜນການ​ປະຕິບັດ​ໄດ້ 500,98%.

  • ​ບໍລິສັດ UNITEL

ມີໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະບໍ່ມີສາຍ 1.883 ປະຕູ, ສາມາດ​ສ້າງກຳ​ໄລ 24.393.538.956 ກີບ.

2 ດ້ານໄປສະນີ
  • ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້,ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາການບໍລິການໃຫ້ວ່ອງໄວຢ່າງມີປະສິດທິພາບສາມາດບໍລິການຮັບໃຊ້ລູກຄ້າ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ມາຮອດປັດຈຸບັນສາມາດ, ​ມີລາຍຮັບດ້ານໄປສະນີແມ່ນ  1.730.906.982 ກີບ, ໃນນີ້:
  • ພາຍໃນປະເທດ:   ສົ່ງໄປສະນີພັນໄດ້   453,97 ກິໂລ, ຈົດໝາຍໄດ້ 1.949 ສະບັບ, ເມດ່ວນ EMS 1.366 ສະບັບ, ສົ່ງພັດສະດຸໄດ້ 738,01 ກິໂລ, ໃບຝາກເງີນ 10.110 ໃບ.
  • ຕ່າງປະເທດ:  ສົ່ງໄປສະນີພັນໄດ້   1.096,10 ກິໂລ, ສົ່ງຈົດໝາຍໄດ້ 2.520 ສະບັບ, ເມດ່ວນ EMS 2.215 ສະບັບ, ສົ່ງພັດສະດຸໄດ້ 4.881,45 ກິໂລ.