ດ້ານການເງິນ

 • ວຽກງານການເງິນ ປີ 2018
1 ດ້ານລາຍຮັບ
 • ໃນປີ 2018 ສາມາດຄາດຄະເນ​ເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໄດ້  238.675.995  ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ການປະຕິບັດຂອງປີຜ່ານມາ  126,25% ໃນນີ້:
 • ຮັບຈາກອາກອນປົກກະຕິ                171.491.780 ພັນກີບ.          
 • ຮັບຈາກຄ່າທຳນຽມ                          4.617.929 ພັນກີບ.
 • ຮັບຈາກວິຊາການ ( ຄ່າບໍລິການ )        30.110.645 ພັນກີບ.
 • ຮັບຈາກທີ່ດີນ                              12.391.195 ພັນກີບ.
 • ຮັບຈາກຊັບສີນ                            13.699.924 ພັນກີບ.
 • ຮັບຈາກ ຄ/ຄ ລັດວິສາຫະກິດ                 85.000  ພັນກີບ.
 • ຮັບຈາກສູນກາງ                                6.279.522 ພັນກີບ.    
2 ດ້ານລາຍຈ່າຍ
 • ຄຽງຄູ່ກັບລາຍຮັບແລ້ວພວກເຮົາກໍ່ພະຍາຍາມຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍໂດຍເນັ້ັນໃສ່ການຈ່າຍເງີນເດືອນ, ເງີນນະໂຍບາຍເປັນຫລັກ, ຈ່າຍນບໍລິຫານ, ຈ່າຍດັດສົມ, ຈ່າຍລົງທຶນລັດ ແລະ ອື່ນໆຕາມທີ່ຈຳເປັນ. ປີ 2018 ແຂວງວຽງຈັນ ຈ່າຍເງີນທັງໝົດ  629.435.047  ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ການປະຕິບັດຂອງປີຜ່ານມາ   7,72%ໃນນີ້:
 • ຈ່າຍເງີນເດືອນ                            356.037.570 ພັນກີບ.
 • ຈ່າຍເງີນອຸດໜູນ-ນະໂຍບາຍ              36.980.827 ພັນກີບ.
 • ຈ່າຍບໍລິຫານຂອງລັດ                      57.936.778 ພັນກີບ.
 • ຈ່າຍດັດສົມ ແລະ ສົ່ງເສີມ                12.830.409 ພັນກີບ.
 • ຈ່າຍລົງທືນ ແລະ ກໍ່ສ້າງ                 103.930.305 ພັນກີບ.
 • ຈ່າຍເງິນແຮ ແລະ ອື່ນໆ                   61.719.158 ພັນກີບ.