ດ້ານແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

 • ວຽກງານແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ປີ 2018
 • ປີ 2018 ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດງົບປະມານການລົງທຶນ ຈຳນວນ 252 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ   131.611,81 ລ້ານກີບ, ທຶນຕ່າງປະເທດ 36.670,71 ລ້ານກີບ, ທຶນ​ພາຍ​ໃນປະຕິບັດໄດ້ 83.636,43 ລ້ານກີບ ແລະ ທຶນອື່ນໆ   11.304,67 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 114% ໃນນີ້:
1 ການລົງທຶນຂອງລັດ
 • ຂົງເຂດເສດຖະກິດ           ມູນຄ່າ     104.721,53  ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້      117%.
 • ຂົງເຂດສັງຄົມ                ມູນຄ່າ       10.145,49    ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້      107%.
 • ພັດທະນາຟື້ນຖານໂຄງລ່າງ  ມູນຄ່າ       16.744,79    ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້      103%.
2 ການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ
 • ໄລຍະການ​ປະຕິບັດໝົດປີ 2018 ອະນຸມັດໂຄງການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນຈຳນວນ 9 ໂຄງ ການ, ມູນຄ່າ 16,53 ຕື້ກີບ.
 • ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່               ຈຳນວນ        6 ໂຄງການ,  ມູນຄ່າ         10,35    ຕື້ກີບ.
 • ຂະ​ແໜງບໍລິການ – ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ                ຈຳນວນ        3 ໂຄງການ,  ມູນ​ຄ່າ           6,18   ຕື້​ກີບ.
3 ການລົງທຶນເອກະຊົນຕ່າງປະເທດ
 • ອະນຸມັດໂຄງການລົງທຶນເອກະຊົນຕ່າງປະເທດ ຈຳນວນ 4 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 47,22 ລ້ານໂດລາ.
 • ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ                          ຈຳນວນ        1  ໂຄງການ,  ມູນຄ່າ         1        ລ້ານໂດລາ.
 • ຂະ​ແໜງບໍລິການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ                    ຈຳນວນ        3 ໂຄງການ,  ມູນຄ່າ        46,22  ລ້ານໂດລາ.