ດ້ານຖະແຫຼ່ງຂ່າວວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

  • ວຽກງານຖະແຫຼ່ງຂ່າວວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ປີ 2018
1 ຖະແຫລງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນາທຳ

 ເອົາໃຈໃສ່ເຜີຍແຜ່ແນວທາງແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດຂອງລັດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,ວັດທະນາທຳ,  ຮີດຄອງປະເພນີລົງສູ່ສາຍຕາມະຫາຊົນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ, ຮາກຖານບ້ານປະຊາຊົນ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະໄດ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະ ເປັນປະຈຳ. ອອກໜັງສື ແລະ ວາລະສານຕ່າງໆໄດ້ 17.520 ສະບັບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 107,03%. ນອກນັ້ນສ້າງເປັນບ້ານວັດທະນາທຳໄດ້ 15 ບ້ານ ແລະ ສ້າງຄອບຄົວວັດທະນາທຳໄດ້ 3.618 ຄອບຄົວ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 190,42%.

2 ການທ່ອງທ່ຽວ
  •  ມີແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດ 154 ແຫ່ງ, ໃນນີ້: ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວວັດທະນາທຳ 15 ແຫ່ງ, ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ 133 ແຫ່ງ ແລະ ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດ 6 ແຫ່ງ. ນອກນັ້ນຍັງມີໂຮງແຮມ 32 ແຫ່ງ, ບ້ານພັກ 290 ແຫ່ງ, ຣີສອດ 25 ແຫ່ງ, ຮ້ານອາຫານ 310 ແຫ່ງ ແລະ ບັັນເທິງ 34 ແຫ່ງ. ຜ່ານ​ການ​ປະຕິບັດ ໝົດປີ 2018 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນທັງໝົດ 671.419 ເທື່ອຄົນ, ໃນນີ້:
  • ຮັບຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ                 75.189 ຕື້ກີບ,     ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້   90,82%.
  • ຮັບຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ           165.526 ຕື້ກີບ,     ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  115,63%.