ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ

1 ດ້ານພົນລະເມືອງ.

ແຂວງວຽງຈັນ ມີ​ພົນລະ​ເມືອງ​ທັງ​ໝົດ 457,297 ຄົນ,ໃນ​ນັ້ນ : ມີ​ຍິງ 229,826 ຄົນ ແລະ ປະກອບມີ 3 ຊົນເຜົ່າໃຫ່ຍມີຄືດັ່ງນີ້:

+  ຊົນເຜົ່າລາວລຸ່ມມີທັງໜົດ 294,851 ຄົນ, ຍິງ 149,175 ຄົນ, ກວມເອົາ 64.5%, ທຽບໃສ່ປີ 2017 ເຫັນວ່າຊົນເຜົ່າລາວລຸ່ມ ເພີ່ມຂື້ນ 2,727ຄົນ, ຍິງ 2,482 ຄົນ.

+  ຊົນເຜົ່າກຶມມຸ ມີທັງໜົດ 78,177 ຄົນ, ຍິງ 39,355 ຄົນ, ກວມເອົາ 17.1%, ທຽບໃສ່ປີ 2017 ເຫັນວ່າເຜົ່າກຶມມຸ ເພີ່ມຂື້ນ 456 ຄົນ, ຍິງ 663 ຄົນ.

+  ຊົນເຜົ່າມົ້ງ ມີທັງໜົດ 83,186 ຄົນ, ຍິງ 40,893 ຄົນ, ກວມເອົາ 18.2%, ທຽບໃສ່ປີ 2017 ເຫັນວ່າຊົນເຜົ່າມົ້ງເພີ່ມຂື້ນ 4,850 ຄົນ, ຍິງ 1,211%.

–  ພົນລະເມືອງທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຊິ່ງກວມເຖິງ 66.62% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໜົດ, ຍັງມີຄົນຕ່າງດ້າວເທົ່ານັ້ນທີ່ອາໄສເຂດຕົວເມືອງຫຼາຍກ່ວາເຂດຊົນນະບົດ.

  • ມີອັດຕາສ່ວນເພດຂອງພົນລະເມືອງເພດຍິງກວມເອົາອັດຕາສ່ວນຫຼາຍກວ່າເພດຊາຍຄື:  50.3%, ສ່ວນເພດຊາຍມີພຽງ 49.7%.