ສະຖິຕິຄວາມທຸກຍາກ

1 ດ້ານຄວາມທຸກຍາກ

+  ສະພາບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມທຸກຍາກ: ຜ່ານການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງຂອງພັກກ່ຽວກັບການລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງຄອບຄົວປະຊາຊົນຕິດພັນກັບວຽກງານສາມສ້າງມາຮອດ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2018 ທົວແຂວງວຽງຈັນມີຄອບຄົວທຸກຍາກທັງໜົດ 639 ຄອບຄົວ, ກວມເອົາ 0.74%, ຂອງຄົວເຮືອນທັງໜົດທຽບໃສ່ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2017 ຫຼຸດລົງ 181 ຄອບຄົວ, ມີພົນລະເມືອງທຸກຍາກທັງໜົດ 3,144 ຄົນ, ຍິງ 1,569 ຄົນ, ກວມເອົາ 0.69%, ຂອງພົນລະເມືອງທັງໜົດ,ຈໍານວນຄອບຄົວທຸກຍາກດັ່ງກ່າວແມ່ນອາໄສຢູ່ຊົນນະບົດເປັນສ່ວນຫຼາຍກວມເຖິງ 87.8%,  ຂອງຄອບ ຄົວທຸກຍາກທັງໜົດ. ສ່ວນບ້ານທຸກຍາກທັງໜົດຍັງມີ 9 ບ້ານ ກວມເອົາ 2.1%, ຂອງຈວນບ້ານທັງໜົດ ແລະ ມີຢູ່ໃນສອງເມືອງຄື: ເມືອງ ແມດ ແລະ ເມືອງກາສີ.

–  ເມືອງທີ່ມີຄົວເຮືອນທຸກຍາກທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດຕົວເມືອງຫຼາຍກວ່າໜູ່ເປັນຕົ້ນແມ່ນເມືອງ: ເມືອງໝື່ນ, ເມືອງ ວັງວຽງ, ເມືອງ ໂພນໂຮງ, ເມືອງ ກາສີ ແລະ ເມືອງທີ່ມີຄົວເຮືອນອາໄສຢູ່ເຂດຕົວເມືອງໜ້ອຍທີ່ສຸດແມ່ນເມືອງ: ຫີນເຫີບ ມີ 1 ຄົວເຮືອນ, ເມືອງທີ່ບໍ່ມີຄົວເຮືອນທຸກຍາກອາໄສຢູ່ເຂດຕົວເມືອງມີ ເມືອງ ແກ້ວອຸດົມ ແລະ ເມືອງ ຊະນະຄາມ.

–  ເມືອງທີ່ມີຄົວເຮືອນທຸກຍາກອາໄສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫຼາຍກ່ວາໜູ່ເປັນເມືອງ: ເມືອງແມດ, ເມືອງ ຫີນເຫີບ, ເມືອງ ກາສີ, ເມືອງ ວັງວຽງ, ເມືອງ ເຟືອງ, ເມືອງ ໂພນໂຮງ, ເມືອງ ທຸລະຄົມ.

–  ເມືອງທີ່ມີຄົວເຮືອນທຸກຍາກອາໄສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດໜ້ອຍກ່ວາໜູ່ແມ່ນ ເມືອງ ແກ້ວອຸດົມ ແລະ ເມືອງ ວຽງຄໍາ.

ດ້ານພົນລະເມືອງຂອງຄົວເຮືອນທຸກຍາກເຊິ່ງໄດ້ແບ່ງອອກເປັນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດມີດັ່ງນີ້:

–  ເຂດຕົວເມືອງທີ່ມີພົນລະເມືອງທຸກຍາກອາໄສຢູ່ 303 ຄົນ, ຍິງ 156 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ເມືອງທີ່ມີພົນລະເມືອງທຸກຍາກອາໄສຢູ່ຫຼາຍກ່ວາໜູ່ແມ່ນເມືອງ: ເມືອງ ໝື່ນ, ເມືອງ ໂພນໂຮງ, ເມືອງ ເຟືອງ, ເມືອງ ວັງວຽງ, ເມືອງ ກາສີ…

–  ເມືອງທີ່ມີພົນລະເມືອງທຸກຍາກອາໄສຢູ່ເຂດຕົວເມືອງໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແມ່ນເມືອງຫີນເຫີບ.                                       

–    ເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີພົນລະເມືອງອາໄສຢູ່ 2,871 ຄົນ,ຍິງ 1,413 ຄົນ, ໃນນັ້ນເມືອງທີ່ມີພົນເມືອງທຸກຍາກອາໄສຢູ່ຫຼາຍກ່ວາໜູ່ແມ່ນເມືອງ: ເມືອງແມດ, ເມືອງ ຫີນເຫີບ, ເມືອງ ກາສີ, ເມືອງ ເຟືອງ, ເມືອງ ວັງວຽງ, ເມືອງ ໝື່ນ, ເມືອງໂພນໂຮງ.

  • ເມືອງທີ່ມີພົນລະເມືອງທຸກຍາກອາໄສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແມ່ນ ແກ້ວອຸດົມ ແລະ ເມືອງທີ່ບໍ່ມີພົນລະເມືອງທຸກຍາກອາໄສຢູ່ຄືເມືອງ ວຽງຄໍາ.