ດ້ານການສຶກສາ

ພັກ-ລັດ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຮຽນຮູ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ຈາກຕົວເມືອງສູ່ຊົນນະບົດເຂດຫ່າງໄກ ຊຶ່ງໄດ້ສຸມໃສ່ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການປຸກສ້າງໂຮງຮຽນທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນແຕ່ລະປີ ນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາເຊັ່ນ: ຈໍານວນໂຮງຮຽນທັງໝົດໃນປີ 2018 ມີ 763 ແຫ່ງ, ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2016 ເພີ່ມຂຶ້ນ 37 ແຫ່ງ ແລະ ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2017 ເພີ່ມຂຶ້ນ 20 ແຫ່ງ; ໃນນັ້ນ: ຈໍານວນໂຮງຮຽນລັດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ຈາກ 686 ແຫ່ງ ໃນປີ 2016 ມາເປັນ 714 ແຫ່ງ ໃນປີ 2018 ແລະ ພ້ອມດ່ຽວກັນນັ້ນ, ໂຮງຮຽນເອກະຊົນກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກຈໍານວນ 40 ແຫ່ງ ໃນປີ 2016 ມາເປັນ 49 ແຫ່ງໃນປີ 2018.

+  ຈໍານວນບ້ານທີ່ມີໂຮງຮຽນຕັ້ງຢູ່ເຊິ່ງໄດ້ແບ່ງເປັນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດຄື:

–  ຈໍານວນບ້ານທີ່ມີໂຮງຮຽນປະຖົມຕັ້ງຢູ່ໃນເຂເຕົວເມືອງ ມີທັງໜົດ  82 ບ້ານ, ກວມເອົາເປີເຊັນ 83.72%, ໃນນັ້ນບ້ານທີ່ມີໂຮງຮຽນມູນລະປະຖົມຕັ້ງຢູ່ 4 ບ້ານ, ກວມເອົາເປີເຊັນ 4.21%, ບ້ານທີ່ບໍ່ມີໂຮງຮຽນມີຈໍານວນ 9 ບ້ານ ກວມເອົາເປີເຊັນ 9.47%.

–  ຈໍານວນບ້ານທີ່ມີໂຮງຮຽນປະຖົມຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ມີຈໍານວນບ້ານທັງໜົດ 283 ບ້ານ, ກວມເອົາເປີເຊັນ 83.72%,  ບ້ານທີ່ມີໂຮງຮຽນມູນລະປະຖົມ 30  ບ້ານ,ກວມເອົາເປີເຊັນ8.87%, ຈໍານວນບ້ານທີ່ບໍ່ມີໂຮງຮຽນ 25 ບ້ານ, ກວມເອົາເປີເຊັນ 7.39%.

ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການສຶກສຶກສາຢ່າງທົ່ວເຖິງ ເຮັດໃຫ້ເດັກຢູ່ໃນໄວຮຽນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າເຖິງສະຖາບັນການສຶກສາທຸກຊັ້ນຄົນ, ທຸກເພດ, ເຜົ່າ ຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຈາກພໍ່, ແມ່ ຜູ້ປົກຄອງ ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນເດັກໃນເກນອາຍຸໃນປີ 2018 ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນຫຼາຍຂຶ້ນ ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2017 ເພີ່ມຂຶ້ນ 1, 184 ຄົນ, ເທົ່າກັບ 0,99 % ແລະ ທຽບໃສ່ປີ 2016 ເພີ່ມຂຶ້ນ 3,923 ຄົນ ເທົ່າກັບ 3,36 %

  • ອັດຕາການປະລະການຮຽນຊັ້ນປະຖົມເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 3,1 % ໃນປີ 2017 ເປັນ 3,3%ໃນປີ 2018.
  • ຈໍານວນນັກຮຽນເສັງຕົກໃນປີ 2018 ແມ່ນມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ ຈາກ 331 ຄົນ ໃນປີ 2017 ເປັນ 238 ຄົນ ປີ 2018 ຫຼຸດລົງ 93 ຄົນ.
  • ອັດຕາການລືບລ້າງການກຶກໜັງສືຂອງແຂວງວຽງຈັນ 99,80 % ໃນປີ 2018.