Menu Close

ຂໍ້ມູນສະຖິຕິປະຈຳເມືອງ 06

ຕົວຊີ້ບອກຫົວໜ່ວຍ201520162017201820192020
ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງພົນລະເມືອງ%2.63.8
ອັດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງອາໄສໃນເຂດຕົວເມືອງ%
ອັດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງອາໄສໃນເຂດຊົນນະບົດ%
ອັດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງຊົນເຜົ່າລາວລຸ່ມ%
ອັດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງຊົນເຜົ່າກຶມມຸ%
ອັດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງຊົນເຜົ່າມົ້ງ%
ອັດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງຕ່າງດ້າວ%
ອັດຕາສ່ວນເພດຊາຍຕໍ່ຍິງຄົນ
ຄວາມໜ້າແໜ້ນຂອງພົນລະເມືອງຄົນ/ກິໂລຕາແມັດ
ຂະໜາດຂອງຄົວເຮືອນຄົນ/ຄົວເຮືອນ
ອັດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງຍ້າຍອອກ%
ອັດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງຍ້າຍເຂົ້າ%
ອັດຕາການເກີດ%
ອັດຕາການເສຍຊີວິດ%
ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມ%
ອັດຕາການປະລະການຮຽນຊັ້ນປະຖົມ%
ອັດຕາການຮູ້ໜັງສື 15-40 ປີ%
ອັດຕາສ່ວນແຮງງານຂະແໜງກຳສິກຳ%
ອັດຕາສ່ວນແຮງງານຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ%
ອັດຕາສ່ວນແຮງງານຂະແໜງບໍລິການ%
ອັດຕາການຫວ່າງງານ%