ດ້ານສາທາລະນະສຸກ


ໃນປີ 2018 ສະຖານທີ່ບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນກໍ່ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວ ຢູ່ຕົວເມືອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດຈໍານວນໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຄີຣນິກເອກະຊົນ ແລະ ສຸກສາລາຂອງລັດ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງການບໍລິການໄດ້ສະດວກ ແລະ ງ່າຍຂຶ້ນ.

  • ແຂວງວຽງຈັນ ປະກອບມີໂຮງໝໍແຂວງ 1 ແຫ່ງ, ໂຮງໝໍເມືອງ 11 ແຫ່ງ, ສຸກສາລາ 44 ແຫ່ງ ແລະ ຄຣີນິກເອກະຊົນ 77 ແຫ່ງ.
  • ຈໍານວນບ້ານທີ່ມີໂຮງໜໍຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ ມີ 12 ບ້ານ, ກວມເອົາເປີເຊັນ 100%, ຈໍານວນບ້ານທີ່ມີສຸກສາລາຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ ມີ 11 ບ້ານ, ເຊິ່ງກວມເອົາເປີເຊັນ 22.44%, ບ້ານທີ່ບໍ່ມີໂຮງໜໍ 72 ບ້ານ, ເຊິ່ງກວມເອົາ 19.35%.
  •  ຈໍານວນບ້ານທີ່ມີໂຮງໜໍຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ມີ 0 ບ້ານ, ຈໍານວນບ້ານທີ່ມີສຸກສາລາມີ 38 ບ້້ານ, ເຊິ່ງກວມເອົາ 77.55%, ຈໍານວນບ້ານທີ່ບໍ່ມີສຸກສາລາ 300 ບ້ານ ກວມເອົາ 80.64%.

ຈໍານວນແມ່ຍິງຕັ້ງທ້ອງໄດ້ມາຟາກທ້ອງຢູ່ໂຮງໝໍເພີ່ມຂຶ້ນຈາກຈໍານວນໃນປີ 2016 ມີ 8,880 ຄົນ ມາເປັນ 9,269 ຄົນ ໃນປີ 2018 ເພີ່ມຂຶ້ນ 389 ຄົນ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຈໍານວນເດັກທີ່ເກີດຢູ່ໂຮງໝໍ ກໍ່ເພີ່ມຂື້ນເຊັ່ນດຽວກັນ.

ຈໍານວນເດັກເກີດຢູ່ໂຮງໝໍ ມີຈໍານວນເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 6,237 ຄົນ ໃນປີ 2017,  ເປັນ 6,241 ຄົນ ໃນປີ 2018.

ຈໍານວນເດັກເກີດຢູ່ບ້ານມີແພດຊ່ວຍມີຈໍານວນຫຼຸດລົງ ຈາກ 36 ຄົນໃນປີ 2017 ມາເປັນ 11 ຄົນໃນປີ 2018.

ຈຳານວນຄົນຕິດເຊື້ອວັນນະໂລກເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 315 ຄົນໃນປີ 2017 ມາເປັນ 454 ຄົນໃນປີ 2018.

ອັດຕາສ່ວນການຊົມໃຊ້ນໍ້າສະອາດ ແລະ ວິດຖ່າຍ ຂອງປະຊາຊົນທົ່ວແຂວງວຽງຈັນ,ເວົ້າລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ SDGs ຍັງບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ, ຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງລະດົມທຶນຮອນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດດ້ວຍຫຼາຍຮູບການ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ.