ດ້ານແຮງງານສະຫວັດດີການສັງຄົມ

  • ວຽກງານແຮງງານສະຫວັດດີການສັງຄົມ ປີ 2018
1 ດ້ານແຮງງານ

ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວກວດກາການນຳໃຊ້ແຮງງານຕາມຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ການບໍລິການ ແລະ ໂຮງຈັກ, ໂຮງງານຕ່າງໆແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ແຮງງານຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແຮງງານທີ່ກຳນົດໄວ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ, ການນຳໃຊ້ແຮງງານຄ່ອຍໆກ້າວເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍດີ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເທົ່າທຽມກັບສັງຄົມ. ອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນສາມາດເກັບກຳແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ດັ່ງນີ້:

  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນ      ມີ       245.300 ຄົນ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  107,61%,ໃນນີ້:
  • ຂະແໜງການກະສິກຳ                ມີ       148.448 ຄົນ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  113,48%.    
  • ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ                ມີ       39.012  ຄົນ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້    88,31%.  
  • ຂະແໜງບໍລິການ                     ມີ        57.840 ຄົນ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້   109,23%. 
  • ແຮງງານຕ່າງປະເທດ                 ມີ          1.154 ຄົນ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້    73,04%,ໃນນີ້:
  • ຂະແໜງກະສິກຳ                     ມີ              72 ຄົນ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້     28,80%.
  • ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ                ມີ            937 ຄົນ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້     82,92%.
  • ຂະແໜງບໍລິການ                     ມີ            145 ຄົນ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້     72,50%.

ອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%, ພັດທະນາສີມືແຮງງານໄດ້  3.450 ຄົນ ( ນັບທັງນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຈາກໂຮງຮຽນວິຊາຊີບຂອງແຂວງ), ອອກບັດໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດໄດ້ 362 ຄົນ, ຈັດຫາວຽກເຮັດງານທຳຢູ່ພາຍໃນ 1.436 ຄົນ ແລະ ແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດບໍ່ມີ.