Menu Close

ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການວິເຄາະ, ການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການວິເຄາະຂໍ້ມູນສະຖິຕິ

I. ສະພາບລວມ   ໃນ​ເວລາ​ 8:30 ​ໂມງເຊົ້າ, ຂອງ​ວັນ​ທີ 10/09/2020. ທີ່​ໂຮງ​ແຮມ​ວິໄລວົງ, ​ເມືອງ​ວັງ​ວຽງ, ​ແຂວງ​ວຽງຈັນ, ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​​ວຽກງານການວິເຄາະ,…